Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:
Llei orgànica de protecció de dades

    En compliment del que disposa la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, TMSA Transport Regular SL li informa que les dades personals que ens proporcioneu seran incorporades per al seu tractament en fitxers automatitzats. La recollida i tractament d’aquestes dades tenen com a finalitat la prestació de serveis personalitzats, comunicacions electròniques via email i / o sms i / o la confecció d’estadístiques.

    En la seva qualitat de propietari, el responsable d’aquest fitxer és TMSA Transport Regular SL amb CIF B57608341 i domicili social Cami de Ses Rodees, 5 de Maó, 07.714. Aquest fitxer està inscrit en el registre general de protecció de dades i compta amb el codi assignat per aquest ens.

    TMSA Transport Regular SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-los amb confidencialitat i reserva, d’acord amb la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

    D’acord amb la legislació vigent, tots els subscriptors / clients de TMSA Transport Regular SL tenen el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades.

    Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l’adreça: Cami de Ses Rodees n º 5 de Maó, 07.714, att. Gerència.