Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:
Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salud en el Treball i Seguretat Vial

  • Foto 1
  • Foto 3
  • Foto 2

 
La qualitat en totes les nostres activitats, juntament amb la millora contínua són dos dels pilars sobre els quals s’ha construït TMSA. El nostre equip humà comparteix la filosofia de qualitat, i protecció al medi ambient de l’empresa.
 
El transport per carretera, com tota activitat empresarial, té repercussions mediambientals; en l’activitat que presta TMSA a Menorca, té una connotació de perill, de contaminació, d’intrusió visual i de soroll, entre altres molèsties.
 
La UNESCO va declarar Menorca com a reserva de biosfera el 8 d’octubre de 1993, atenent a l’alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació d’un patrimoni i d’un paisatge que ha mantingut, i segueix mantenint avui, una qualitat excepcional. Menorca és un territori intensament humanitzat, amb un paisatge rural tradicional molt ric.
 
Per això, un dels grans reptes de la nostra empresa és promoure una participació activa en relació amb el medi ambient i amb la reducció dels impactes negatius més evidents de l’activitat. La idea de gestió responsable en la nostra empresa ha anat evolucionant en els últims anys, adoptant-la com una millora per al medi ambient i evident sensibilització social, així com una manera de reducció de residus i/o emissions.

És per això que el compromís de TMSA no és ja una qüestió de compliments legislatius, sinó que ho considerem com un punt essencial de la nostra estratègia empresarial. La Companyia ha obtingut per l'activitat de transport regular les següets certificacions de les normes, UNE-EN-ISO 9001:2008 de Sistemes de Gestió de Qualitat i UNE-EN 13816:2003 de Transport Públic de Viatgers. Y les UNE-EN-ISO 14001:2015 de Sistemes de Gestió Ambiental, ISO 45001:2018 de Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball i 
UNE-ISO 39001:2013 Sistema de Gestió de la Seguretat Vial per les activitats de transport regular, transport regular d'ús especial i discrecional.